อาจารย์ผู้สอน

  1. อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ (Ph.D) ; อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฯ
  2. ธนกร ศศะยานันท์ (นักกายภาพบำบัด)
  3. ธนพล มีเดช (MSc.) ; หมอนวดนักกีฬาระดับอาชีพ
  4. มนตรี แก้วฉลาด (B.S.) ; หมอนวดนักกีฬาระดับอาชีพ
  5. ไพลิน เผือกประคอง (Ph.D.) ; อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฯ
  6. สรายุทธ์ น้อยเกษม (Ph.D.) ; อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฯ